حقوق مادر داغدیده

اين يادداشت از سری يادداشت های مهرانگيز کار درباره وضعيت حقوقی زنان در ايران به مناسبت روز جهانی زن است که تا 8 مارس دراين سايت منتشر خواهند شد.


قانون مجازات اسلامی برای پدر و جد پدری که فرزند یا نوه ی خود را به قتل می رسانند تخفیف در مجازات را پذیرفته است. به موجب مادهء 220 این قانون "پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود وبه پرداخت دیه قتل به ورثه ی مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد."

این شیوه از قانون گذاری بینش قانون گذار را افشا می کند. پیداست که قانون گذار پدر و جد پدری را مالک جان فرزند و نوه می شناسد و برای عواطف مادری که بر اثر اقدام جنایتکارانه ی آنها داغدار می شود ارزش و اعتباری قایل نیست. به خصوص که در موارد مشابه چنانچه مادر به جان فرزند تعدی می کند، اعدام و قصاص مادر مانند هر قاتل دیگری دارای مجوز قانونی است. یعنی مادر را به علت قتل فرزند یا نوه می کشند.

شیوه های قانون گذاری در ایران به راستی هولناک است. بر پایه ی این شیوه ها برابری حقوقی فاقد ضمانت های اجرایی است و تساوی در برابر قانون شعاری است که انواع نابرابری های جنسیتی را زیر آن مخفی ساخته اند.