حقوق زن عاشق

اين يادداشت از سری يادداشت های مهرانگيز کار درباره وضعيت حقوقی زنان در ايران به مناسبت روز جهانی زن است که تا 8 مارس دراين سايت منتشر خواهند شد.


زن عاشق بر پایه ی قوانین ایران همواره در معرض تهدید و مجازات است. اگر رابطه ی عاشقانه اش به رابطه ی جنسی کامل منجر نشود و فقط به برخی انواع تماس های جسمی (غیراز زنا) اکتفا کند، در صورت کشف این رابطه به شلاق تا 99 ضربه محکوم می شود (ماده 637 قانون مجازات اسلامی).

چنانچه زن عاشق تا مرحله ی زنا یعنی هم آغوشی کامل پیش برود دو نوع مجازات او را تهدید می کند:
1- یک صد ضربه شلاق
2- سنگسار

به موجب ماده ی 88 قانون مجازات اسلامی اگرزن عاشق که مرتکب زنا شده است مجرد بوده یا در صورت متأهل بودن امکان دسترسی به روابط جنسی با شوهر را نداشته باشد محکوم به تحمل یک صد ضربه شلاق می شود.

اما اگر شوهر دائمی داشته و امکانات استفاده از روابط جنسی زناشویی از او سلب نشده باشد محکوم به سنگسار می شود (نگاه کنید به ماده ی 83 قانون مجازات اسلامی).

به موجب ماده ی 102 همان قانون:" مرد را هنگام سنگسارتا نزدیکی کمر، و زن را تا نزدیکی سینه در گودال دفن می کنند آنگاه رجم می نمایند."

با آنکه مجازات زنا و سنگسار(رجم) برای زن و مرد یکسان تعیین شده است اما در عمل زنان سنگسار می شوند و اغلب مردان از سنگسار برائت حاصل می کنند. به این ترتیب:

در مواردی که هم جرم مرد زانی یعنی زنی که با او همبستر شده مجرد است، مرد مجرم و متأهل با اخذ عقدنامه ی شرعی و ادعای اینکه زن در عقد شرعی او بوده است خود را از مجازات سنگسار می رهاند. چند همسری برای مردان مجاز است و مردان می توانند با استفاده از آن و پرداخت رشوه عقدنامه های تقلبی تهیه کنند و تبرئه بشوند. اما یک چنین فرصت های شرعی برای زنان متأهل وجود ندارد زیرا چند همسری برای زنان ممنوع است و در نتیجه اغلب، این زنان متأهل هستند که سنگسار می شوند و مردان متأهل و زناکار از مجازات می گریزند.