حقوق زن صیغه ای

اين يادداشت از سری يادداشت های مهرانگيز کار درباره وضعيت حقوقی زنان در ايران به مناسبت روز جهانی زن است که تا 8 مارس دراين سايت منتشر خواهند شد.


قوانین ایران نکاح موقت یا صیغه را اجازه داده است. به موجب ماده ی 1075 قانون مدنی : " نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد". به موجب ماده ی 1076 قانون مدنی:" مدت نکاح منقطع باید کاملا معین شود". به موجب ماده ی 1095 قانون مدنی:" در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است".

بنابراین صیغه یا نکاح منقطع (موقت) بر دو پایه استوار است، مدت معلوم و مبلغ معلوم. در این نوع نکاح زن و مرد از یکدیگر ارث نمی برند ضمنا مرد می تواند تعداد زیادی زن را در عقد نکاح موقت خود داشته باشد.

مواد قانونی ناظر بر نکاح موقت با معیارهای حقوق بشری مندرج در اسناد بین المللی که دولت ایران امضاء کرده در تعارض است. احکام مربوط به این نوع نکاح چنان است که به نوعی معامله و خرید و فروش تعبیر می شود و در آن تأسیس واحد خانواده مطرح نیست. حال آنکه دولت ایران در سال 1337 شمسی قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده فروشی و عملیات و ترتیباتی که مشابه بردگی است را تصویب کرده است. تعریف بردگی در این قرارداد به گونه ای است که یادآور موقعیت زنان در برخی جوامع از جمله ایران است. قرارداد اخطار می کند رسوم و ترتیبات مشابه بردگی باید در جهان منسوخ گردد.

صیغه یا عقد موقت هرگز در جامعه ی ایران مقبولیت پیدا نکرده و معیارهای اجتماعی آن را شایسته ی زنان ایرانی نمی داند. متأسفانه به دو دلیل بعد از انقلاب آمار نکاح موقت در ایران بالا رفته است:

1- وضعیت نابسامان اقتصادی و معیشتی زنان و بخصوص افزایش سرسام آور اجاره بهای خانه ی مسکونی که زنان بیوه و مجرد به لحاظ آن گاهی بی سرپناه می شوند.

2- ترس از رفتار خشونت آمیز حکومتی نسبت به روابط آزاد و نامشروع زن و مرد.

در شرایط موجود زنان صیغه ای که در مواردی تحصیل کرده هم هستند نه تنها امنیت ندارند و همواره با احساس ناامنی روزگار می گذرانند، بلکه از اعتبار و آبروی اجتماعی هم کمتر بهره مند می شوند.