« "لیلی، برای خودت زندگی کن..." | Main | حبس خانگی، تهدید، .... »

گهی زین به پشت و گهی پشت به زین

هفتۀ گذشته برای چندمین بار در زندگی ام تجربه ای را تکرار کردم که شاید باوربه حقیقت داشتنش کمی نامعقول یا خرافی به نظر رسد. ازهفتۀ پیش که وبلاگ را با مطلب "لیلی ، خودت باش..."به روز کردم ، تا به امروز فرصت دقیقه ای نشستن ، نفس کشیدن و فکرکردن به هیچ چیزرا نداشته ام چه رسد به خودم !!!!
در آن مطلب اشاره کرده بودم به اینکه اوضاع نسبتا آرام است و...

یک ساعت هم از خشک شدن جوهر قلمم نگذشته بود که روزگار بازی را عوض کرد!!!! به نظر می آید این که می گوییم "گهی زین به پشت و گهی پشت به زین" چندان هم مصداق ندارد... من درده سال گذشته سه بار جمله ای مشابه آنچه درمطلب گذشته نوشتم ( اوضاع نسبتا آرام است ) از ذهنم گذشته یا به زبانم جاری شده که ناگهان درچشم برهم زدنی طوفان نوح از آسمان نازل شده و کاسه و کوسۀ ما و آرامشمان را درهم ریخته.

این مقدمه را بیان کردم که درمطلب بعدی شرح آنچه در یک هفتۀ گذشته بر من و خانواده ام گذشته را بیان کنم...

Comments

سلام...
نفرین به آنان...

سلام...
نفرین به آنان...

سلام...
نفرین به آنان...

آری همینجور است که میگویید:
"چنین است رسم سرای درشت
گهی پشت بر زین گهی زین به پشت"

با ارادت
صمد

خیلی متاسفم از شنیدن و دیدن این اخبار. امیدوارم مشکلات شما هم هرچه سریعتر مرتفع بشه

Post a comment